Một số nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 3 năm 2024

     

          1. Tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc thi:

- Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (theo công văn số 35 của Ban Tuyên giáo Thị ủy đã ban hành);

- Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ nhất, năm 2024 (có công văn, kế hoạch triển khai sẽ gửi sau).

2. Tuyên truyền, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lácờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh,văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân việc chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyên truyền việc xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông qua đó góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

4. Tuyên truyền biển, đảo và biên giới đất liền trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quy đinh của pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo và biên giới đất liền; lịch sử xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Trung Quốc. Khẳng đinh vai trò quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo đối với Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

5. Tuyên truyền một số ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong thời gian tới:

- Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2024);

- Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2024);

- Kỷ niệm 1984 năm (40 - 2024) khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống lại ách đô hộ của nhà Hán;

- Ngày quốc tế hạnh phúc (20/3);

- Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Hương Thủy (24/3/1975-24/3/2023), tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2023);

- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) gắn với tuyên truyền các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2024;

- Kỷ niệm 77 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024);

- Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) (có đề cương tuyên truyền gửi kèm);

6. Tuyên truyền văn bản mới:

- Kết luận 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về “Phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”;

- Kết luận 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”;

- Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về “Công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”;

- Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”;                                   

- Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định 135/QĐ-TTg, ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ;

- Quy định 1559-QĐ/TU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”;

- Chỉ thị 51-CT/TU, ngày 07/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (05/9/1945 - 05/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025)”;

- Kế hoạch 98-KH/TU, ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về “Điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2024 - 2025”;

/*** js CHAN TRANG ***/