Tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại”


 Tài liệu chuyên đề “Đảng ta thật là vĩ đại” giúp cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn "Đảng ta thật là vĩ đại" (Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng dành cho cán bộ, đảng viên, hội viên ở cơ sở).

Tài liệu giúp cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở nắm vững, hiểu sâu về vai trò lãnh đạo, sứ mệnh, sự cống hiến của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đồng thời, củng cố niềm tin vào đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, góp phần tạo ra sự đồng lòng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tài liệu gồm ba chuyên đề: Đảng Cộng sản Việt Nam - sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt Nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là sự kiện đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam, mở ra bước ngoặt trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 90 năm qua, nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, cả trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi, kỳ tích của dân tộc Việt Nam./.

TẢI CÁC CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐÂY:
Chuyên đề 1: Tệp Word, Tệp scan PDF
Chuyên đề 2: Tệp Word
Chuyên đề 3: Tệp Word

Cách tải file: Tệp>Tải xuống> Microsofr Word (docx)


/*** js CHAN TRANG ***/