Tuyên truyền một số văn bản mới [kèm theo công văn 119-CV/BTGTU]


Tải xuống tại đây 


 

- Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029;

- Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới;

- Quyết định số 515/QĐ-TTg, ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025;

- Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045;

- Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023;

- Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 22/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo việc cung ứng điện mùa khô năm 2023 trên địa bàn Thừa Thiên Huế.

/*** js CHAN TRANG ***/