Một số văn bản và nội dung đính kèm công văn tuyên truyền tháng 7-2023

       


 Tải tài liệu tại đây

-----

        ĐỀ CƯƠNG Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

        Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 của cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế

        Tuyên truyền kết quả Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

        Hướng dẫn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin) 

- Quy định 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng

- Nghị định số 29/2023/NĐ-CP, ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế;

- Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Chương trình số 41-CTr/TU, ngày 05/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 22/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

/*** js CHAN TRANG ***/