TÀI LIỆU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁC HỒ CHÍ MINH - CHUYÊN ĐỀ NĂM 2023


Tải tài liệu tại đây: Bản sách; Bản Word A4


MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, CON NGƯỜI 

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa 

Về sứ mệnh và vai trò của văn hóa đối với dân tộc 

Mối quan hệ giữa văn hóa với chính trị và kinh tế 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ YÊU CẦU XÂY DỰNG CON NGƯỜI 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng con người 

PHẦN THỨ HAI: QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI 

1. Cơ sở lý luận 

Cơ sở thực tiễn 

II. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI HIỆN NAY

1. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. 

2. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với cácđặc trưng dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. 

3. Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp với các đặc trưng cơ bản là: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. 

4. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó chú trọng vai trò của gia đình, cộng đồng. Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa; cần chú ý đầy đủ đến yếu tố văn hóa và con người trong phát triển kinh tế 

5. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ tri thức giữ vai trò quan trọng. 

PHẦN THỨ BA: PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA HUẾ, CON NGƯỜI HUẾ TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG THỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA HUẾ, CON NGƯỜI HUẾ 

1. Đặc điểm chung 

2. Một số kết quả nổi bật 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA, CON NGƯỜI HUẾ TRONG TIẾN TRÌNH XÂY DỰNGTHỪA THIÊN HUẾ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng văn hóa Huế, con người Huế 

2. Tập trung xây dựng văn hóa Huế và chuẩn mực con người Huế trong thời kỳ mới

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa trong chính trị, văn hóa trong Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh 

4. Tăng cường nguồn lực trong xây dựng và phát triển văn hóa Huế, con người Huế

5. Tích cực hội nhập quốc tế trong xây dựng và phát triển văn hóa Huế, con người Huế 

6. Đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, quảng bá, giáo dục, phát huy các giá trị văn hóa Huế, con người Huế


/*** js CHAN TRANG ***/