TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THÁNG 4 - 2023

 Click vào đây để tải văn bản

1. Văn bản Trung ương

- Quy định 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.

- Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

- Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Ban Chấp hành TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị;

- Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật;

2. Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Quyết định 1251-QĐ/TU, ngày 30/3/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;

- Quyết định 1252-QĐ/TU, ngày 30/3/2023 về việc bố trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp sau khi từ chức, miễn nhiệm trong hệ thống chính trị tỉnh;

- Kế hoạch số 109-KH/TU, ngày 30/3/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh;

- Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 10/4/2023 về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng;

- Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 24/3/2023 về việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị;

- Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 04/4/2023 về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

- Công văn số 2076-CV/TU, ngày 31/3/2023 v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

* Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:

- Công văn số 802-CV/BTGTU, ngày 04/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v đẩy mạnh tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam;

- Công văn số 806-CV/BTGTU, ngày 05/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn… và các khuyến nghị của Ủy ban chống tra tấn;

- Công văn số 820-CV/BTGTU, ngày 17/4/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v tuyên truyền tuyển sinh vào Học viện Hải quân 2023;

3. Văn bản của Ban Thường vụ Thị ủy

- Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 06/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Chương trình số 21-CTr/TU, ngày 06/4/2023 về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

- Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 06/4/2023 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”;

- Kế hoạch số 66-KH/TU, ngày 14/4/2023 về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023;

- Công văn số 336-CV/TU, ngày 20/3/2023 v/v tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII);

- Công văn số 349-CV/TU, ngày 10/4/2023 v/v đẩy mạnh mua và đọc báo, tạp chí của Đảng;

- Công văn số 350-CV/TU, ngày 10/4/2023 v/v tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII);

- Kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 18/4/2023 v/v lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị thị xã;

- Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 18/4/2023 thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới;

/*** js CHAN TRANG ***/