TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 3 NĂM 2023

Tải văn bản tại đây: TẢI XUỐNG 

DANH MỤC VĂN BẢN

1. Văn bản Trung ương

- Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới;

- Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị;

- Kết luận 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

2. Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Chương trình số 17-CTr/TU, ngày 22/11/2022 CTHĐ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW (khoá XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;

- Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 12/12/2022 về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; 

- Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 12/12/2022 về thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

- Chương trình số 19-CTr/TU, ngày 12/12/2022 về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW Đảng (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 17/01/2023 về thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 94-KH/TU, ngày 16/02/2023 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 98-KH/TU, ngày 21/02/2023 về thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030;

- Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 21/02/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 27/02/2023 về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới";

* Các nghị quyết vừa được kỳ họp chuyên đề lần thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII thông qua ngày 20/02/2023.

* Tiếp tục tuyên truyền việc lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử TT-Huế về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc TW (kết thúc vào ngày 31/3/2023).

3. Văn bản của Ban Thường vụ Thị ủy
- Chương trình số 17-CTr/TU, ngày 12/12/2022 về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCHTW (khoá XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

- Chương trình số 18-CTr/TU, ngày 05/02/2023 chương trình trọng tâm về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023;

- Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 07/02/2023 về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2018 của BCHTW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH;

- Kế hoạch số 59-KH/TU, ngày 10/02/2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCHTW (khóa XI), Nghị quyết 18-NQ/TU, ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

- Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 15/02/2023 về sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới;

- Công văn số 325-CV/TU, ngày 01/3/2022 v/v báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X);

- Công văn số 326-CV/TU, ngày 01/3/2022 v/v báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII);

4. Văn bản của Ban Tuyên giáo Thị ủy
- Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 12/01/2023 về công tác khoa giáo năm 2023;

- Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 10/02/2023 về công tác văn hóa - văn nghệ năm 2023;

- Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU, ngày 27/02/2023 về tuyên truyền Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

- Công văn số 109-CV/BTGTU, ngày 27/02/2023 về việc trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2022;

- Công văn số 110-CV/BTGTU, ngày 01/3/2023 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 3/2023;

- Công văn số 111-CV/BTGTU, ngày 03/3/2023 v/v tuyên truyền, bình chọn dự án tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ V, năm 2023.

/*** js CHAN TRANG ***/