Tài liệu thông tin nội bộ “Thành tựu đối ngoại Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”/*** js CHAN TRANG ***/