Một số nội dung trọng tâm tuyên truyền tháng 5 năm 2024

 

1. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) - sự kiện lớn trong năm 2024 và được tổ chức lễ kỷ niệm ở cấp quốc gia.

2. Tuyên truyền kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).

- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất; quá trình 30 năm tìm đường cứu nước gắn với những dấu mốc lịch sử trọng đại: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 03/02/1930; thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa[1]; thắng lợi của nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

- Tuyên truyền về quãng thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh sống và học tập lúc thiếu thời tại Thừa Thiên Huế; tham quan, tìm hiểu các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh[2].

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp gắn với tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác trên các lĩnh vực.

3. Tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và truyên truyền, triển khai việc học tập chuyên đề năm 2024 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025”.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng Tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024 (hạn cuối nhận bài đến hết 10/6/2024)

5.       Theo dõi, nắm bắt tình hình tổng kết năm học 2023 - 2024 ở các cấp học và công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 6, lớp 10; công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

6. Tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trong mùa hè; Nâng cao cảnh giác phòng chống cháy, nổi, giông, lốc…

8. Tuyên truyền kỷ niệm một số sự kiện diễn ra trong tháng 05/2023:

- Hoạt động trong Tháng Công nhân 2024

- 206 năm Ngày sinh Các Mác (Karl Marx) (05/5/1818 - 05/5/2024)

- 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - Tải đề cương, tải nội dung tuyên truyền;

- Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5);

- 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024);

- 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); - Tải đề cương,

- Ngày thế giới không thuốc lá (31/5)...;

- 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 - 01/6/2024) - Tải đề cương, tải nội dung tuyên truyền

- 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (Genève) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024) - Tải đề cương, tải nội dung tuyên truyền;

9. Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản mới ban hành:

- Chương trình 78-CTr/TU, ngày 12/4/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới;

- Chỉ thị 52-CT/TU, ngày 28/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Chỉ thị 53-CT/TU, ngày 15/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Lãnh đạo tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019 - 2024";

- Quyết định 19/2024/QĐ-UBND, ngày 12/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”;

- Kế hoạch 129/KH-UBND, ngày 21/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 – 2025”;

- Kế hoạch 157/KH-UBND, ngày 09/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Triển khai thi hành Luật đất đai số 31/2024/QH15”;

10. Ngoài các nội dung trọng tâm nêu trên, các cơ quan, địa phương, đơn vị, các ngành căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để triển khai công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị. [1] Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

[2] ở Thừa Thiên Huế trong đó có 04 di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ và Trường Quốc Học Huế

/*** js CHAN TRANG ***/