Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

BÁO CÁO

sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

-----

 

Tải tài liệu tại đây

Thực hiện Kế hoạch 170-KH/TU ngày 01/3/2024 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01-KL/TW

Ngay sau khi có Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã sớm ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 27/8/2021 tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và tổ chức học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “…về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 24/9/2021, Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 17/3/2022 và Kế hoạch số 66-KH/TU ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy để cụ thể hóa các chủ trương, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp tổ chức nối điểm cầu Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), triển khai Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề 2021, do Ban Bí thư Trung ương tổ chức ngày 12/6/2021; Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” tổ chức ngày 23/3/2023 do Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức cho toàn thể cán bộ chủ chốt của thị xã, đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, lãnh đạo và chuyên viên các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã… Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả gắn với giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Thị ủy để cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”,… Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, các trường học duy trì và đưa nội dung kể chuyện tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi chào cờ, sinh hoạt ngoại khóa và tích hợp trong các tiết học phù hợp.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử thị xã xây dựng kế hoạch, mở chuyên mục phổ biến, tuyên truyền sâu rộng. Qua đó, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hành động tích cực, hiệu quả, tạo nền tảng tư tưởng chính trị vững chắc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ thị xã đến cơ sở thường xuyên được quan tâm thực hiện, nhất là xây dựng, thực hiện các chuyên đề theo kế hoạch, chủ trương của Trung ương, Tỉnh, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, cơ quan, đơn vị… Ban Tuyên giáo Thị ủy kịp thời cung cấp tài liệu, hướng dẫn việc tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện và tuyên truyền các nội dung Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[1]; Chuyên đề năm 2023 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”; thường xuyên phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trung tâm Chính trị thị xã lồng ghép việc triển khai các nội dung, chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các kế hoạch, chương trình bồi dưỡng chính trị hè hằng năm; tiếp tục thực hiện tốt những nội dung theo tinh thần Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên trên địa bàn…

Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở và thị xã năm 2021. Đối với Hội thi cấp thị xã, mặc dù gặp khó khăn, ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nhưng cũng đã lựa chọn được 12 thí sinh đại diện cho các TCCS đảng trực thuộc Thị ủy (9 Đảng bộ xã, phường và Đảng bộ Công an) để tổ chức Hội thi thành công và đã cử 2 thí sinh dự thi cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cử một đồng chí tham gia Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022 cấp tỉnh, đạt Giải Ba. Qua đó, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng bộ và Nhân dân thị xã phát huy tinh thần anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2. Việc thực hiện giữa học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, chính quyền đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu cần tập trung thực hiện hiệu quả và đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phát huy vai trò nêu gương về học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu trong hệ thống chính trị thực hiện việc nêu gương, bước đầu đã đạt được những kết quả đáng kể, nhất là qua thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân; trong khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, khắc phục những khó khăn, thử thách, tích cực phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc; giải quyết kịp thời những vấn đề nổi lên ngay từ cơ sở, không để xảy ra các “điểm nóng”.

Nhìn chung, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã từng bước nâng cao nhận thức và hành động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có sự phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đổi mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, tinh thần vì nước, vì nhân dân phục vụ; khắc phục bệnh thành tích, hình thức, quan liêu; nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân, tăng cường phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần nhân dân. Nâng cao ý thức xây dựng môi trường đạo đức xã hội, có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức, tham nhũng.

3. Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu việc định hướng, hướng dẫn các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trên các Trang/Cổng Thông tin điện tử của các ngành, địa phương, hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội (Facebook, Zalo,…), đăng tải những câu chuyện về Bác.

Ban Tuyên giáo Thị ủy - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 thị xã đã lập fanpage “Thông tin Tuyên giáo Hương Thủy” trên nền tảng mạng xã hội Facebook (tháng 3/2022) để chia sẻ và kịp thời định hướng những chủ trương chính thống, kịp thời định hướng tư tưởng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã. Riêng trong năm 2023 trang fanpage đã đăng tải, chia sẻ hơn 300 bài viết, video trong đó đã xây dựng, biên tập, chia sẻ gần 100 infographic, video tuyên truyền trên các lĩnh vực, thu hút hơn 22.000 lượt tiếp cận, gần 1.500 lượt tương tác, chia sẻ bài viết. Ban Tuyên giáo cũng đã xây dựng trang Tài liệu nhằm đăng tải, chia sẻ tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, tuyên truyền triển khai các văn bản mới của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Thị ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân; mặc dù mới xây dựng và đưa vào hoạt động từ tháng 8/2023 nhưng đã thu hút hàng nghìn lượt truy cập, khai thác…

Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức cảnh giác, việc chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN; bảo vệ nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức không đăng tải, bình luận, chia sẻ trên Zalo, Facebook những thông tin không chính thống, sai lệch gây ảnh hưởng tư tưởng xã hội.

Công an thị xã Hương Thủy tiếp tục duy trì và tổ chức hoạt động hiệu quả 01 trang Facebook, 01 trang Zalo “ANTT thị xã Hương Thủy” và 10 trang fanpage facebook, 10 trang zalo (ANTT các phường, xã) Công an các phường, xã để thông tin kịp thời về tình hình ANTT tại địa phương, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, nắm bắt tình hình dư luận, tổ chức đấu tranh hạ uy tín các đối tượng cực đoan chống phá theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 công an tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 thị xã. Duy trì 02 fanpage chia sẻ hàng nghìn lượt bài viết có thông tin tích cực, trung bình mỗi ngày có từ 2 đến 3 bài đăng trên trang và hàng chục bài viết trên trang cá nhân; thường xuyên đưa tin, đăng tải bài viết định hướng dư luận, phục vụ công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; tuyên truyền thường xuyên để mọi công dân cảnh giác với các hội nhóm có tư tưởng chống lại chế độ, chống lại nhà nước, các hội nhóm hoạt động trái phép; hạn chế hoạt động đăng tải, chia sẻ, tương tác các bài viết có nội dung nhạy cảm, phức tạp về vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội...

Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo Ban Tuyên giáo, các cơ quan thông tin truyền thông trên địa bàn thị xã xây dựng chuyên trang, chuyên mục với nhiều bài viết về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05; phản ánh gương “người tốt - việc tốt”, nhất là bằng các hình thức tuyên truyền miệng, cổ động trực quan (pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi…) tạo không khí phấn khởi và thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị. Các đơn vị, địa phương phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể để tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Việc xây dựng và nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác luôn được chú trọng, thông qua kết quả hành động cụ thể và bằng nhiều cách làm hay, hiệu quả, thiết thực như: “Sinh hoạt dưới cờ” với các chủ đề về Bác ở các trường học, tổ chức “Hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ” do Phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã phát động; Phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã; “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” gắn với việc làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xây dựng “Quỹ câu lạc bộ trẻ thơ”, công trình thanh niên “Em nuôi của Đoàn” của Công an thị xã; “Xây dựng thực hiện phong cách gương mẫu và lấy hiệu quả công việc tham mưu làm thước đo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị” của Đảng bộ cơ quan Thị ủy; xây dựng và thực hiện tốt “Công tác tuyên truyền về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Ban Tuyên giáo Thị ủy; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua việc duy trì Hội bài Chòi, câu lạc bộ nón lá (Thủy Thanh); các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng; sáng tạo mô hình giúp tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt (Đồng chí Phan Hữu Tùng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Phú Bài)… Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội với chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tích cực tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin và ủng hộ bà con nhân dân Hương Thủy, Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, bước đầu đã đạt được kết quả (quỹ vắc-xin hơn 627 triệu, quỹ ủng hộ bà con đồng hương tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hơn 760 triệu đồng).

Thường xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với việc cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tạo sự sinh động và lan tỏa trong toàn xã hội về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là tăng cường sự đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã tiếp tục xây dựng nhiều mô hình đi vào chiều sâu, chuyển từ thay đổi nhận thức sang thay đổi hành vi như: 65 mô hình phụ nữ sống xanh, 31 điểm sinh hoạt cộng đồng “Xanh - sạch - sáng - Thân thiện với môi trường”, 86 mô hình “Hạn chế đốt rải vàng mã nơi công cộng”, 86 mô hình “Hạn chế sử dụng túi ni lông dùng giỏ nhựa đi chợ”, 6 mô hình “Một hố rác một cây xanh”, 42 tuyến đường tự quản, 1 mô hình “Ngõ xanh tự quản”, 1 mô hình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn và chống rác thải nhựa”, 79 mô hình “Biến rác thành tiền” tạo nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”; xây dựng các mô hình nhân đạo từ thiện “Hũ gạo tình thương”, “Heo đất tiết kiệm”, “Tiết kiệm xanh”. Bên cạnh đó, nhằm tạo nguồn vốn tại chỗ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, Ban Thường vụ Hội LHPN các xã, phường đã triển khai nguồn vốn tiết kiệm tại chi hội với mức từ 10.000đ/tháng/hội viên[2]Các hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo được những hiệu ứng tích cực, đến nay có hơn 90% chi Hội xây dựng mô hình làm theo gương Bác. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã tổ chức Hội nghị biểu dương 3 tập thể và 21 cá nhân điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh[3] và tuyên dương 20 Chi hội trưởng tiêu biểu gắn với thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; phối hợp với Tờ tin Hương Thủy, Trang thông tin điện tử của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã triển khai chương trình Phát thanh phụ nữ Hương Thủy ngày nay… nhằm đẩy mạnh việc truy cập và thực hiện. Hai năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã có 28 bài viết tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng và hàng quý; giới thiệu cho Tỉnh Hội 2 gương điển hình trên các lĩnh vực.

Hội Nông dân tiếp tục đẩy mạnh biểu dương, khen thưởng phong trào “Giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng” thu hút nhiều hội viên, nông dân tham gia, xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi được các cấp hội công nhận và tôn vinh[4].

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, lồng ghép nêu gương những tấm gương sáng, lan tỏa những câu chuyện đẹp trong đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục triển khai các công trình thanh niên nhà nhân ái, vườn rau cho em, nhà khăn quàng đỏ, tổ chức các đợt cao điểm tình nguyện vì cộng đồng như Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… Vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện, phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục, như: mở 2 chuyên mục phát thanh “Nhịp cầu thanh niên Hương Thủy”“Tiếng nói tuổi thơ Hương Thủy”, mỗi tháng có 2 số phát thanh tại Trung tâm VH-TT&TT thị xã; lập Trang thông tin điện tử tuoitrehuongthuy.thuathienhuegov.vn và 2 Fanpage “Tuổi trẻ Hương Thủy” và “Thiếu nhi Hương Thủy” giúp thanh niên tiếp cận nhanh hơn, hiệu quả hơn với những nguồn thông tin chính thống, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; Thị Đoàn cũng đã thành lập và duy trì tốt hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ với 13 thành viên là cán bộ chủ chốt của Đoàn Thanh niên Thị xã. Hằng năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã đều làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực[5].

Hội Chữ thập đỏ thị xã đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào như “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, hằng năm đã kịp thời trao tặng nhiều suất quà, tổ chức tốt hoạt động tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19; tổ chức phát động và tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ khẩn cấp của các đoàn trong và ngoài tỉnh đến hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiệt hại lũ, lụt trên địa bàn. Các cơ sở Hội cũng đã tự vận động, tiếp nhận và cấp phát nhiều suất quà, góp phần hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn.

Các xã, phường có nhiều mô hình, phong trào ý nghĩa cũng được xây dựng và phát huy qua hàng năm như: phường Thủy Dương với mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi, tang lễ”; xã Phú Sơn mô hình “Tủ mì không đồng”; xã Thủy Thanh với mô hình “Điểm tâm từ thiện”; Hội Cựu Chiến binh xã Thủy Phù phối hợp với Liên đội Trường THCS Thủy Phù với mô hình “Điểm cảnh giới đường ngang Cựu chiến binh - Khăn quàng đỏ”; phường Phú Bài với các mô hình: Phụ nữ Phú Bài dùng thùng đốt vàng mã…; phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông dùng giỏ nhựa đi chợ bảo vệ môi trường; thu gom vật liệu, phế thải; phụ nữ Phú Bài, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần; nói không với rác thải nhựa vì an toàn phụ nữ và trẻ em; đổi phế liệu lấy màu xanh; phân loại rác thải tại nguồn…

UBND thị xã đã thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước về “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức tốt Chương trình “Trẻ em vui Xuân - Người già ấm Tết” trao quà cho đối tượng trẻ em và người già, các gia đình chính sách, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện ý nghĩa nhân văn, truyền thống “Vì mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngành Giáo dục tiếp tục quán triệt và thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt và học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”“Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”... Ngành Y tế đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, gắn với trách nhiệm, đạo đức công vụ và lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, bệnh viện Hương Thủy được thăng hạng từ hạng III lên hạng II từ đầu năm 2018.

4. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Trung tâm Chính trị thị xã và các trường học trên địa bàn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp; kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn theo từng đối tượng, phát huy tính tự giác, tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh, nhất là thế hệ trẻ; các địa phương, cơ quan, đơn vị lồng ghép việc quán triệt, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với giáo dục tuyên truyền lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương,… vào chương trình các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ các cơ quan, hội, đoàn thể thị xã, nhất là cho các thế hệ trẻ.

Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022, 2023; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 35 cho toàn thể đội ngũ Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 thị xã, các đồng chí bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc,… đã khen thưởng 4 tập thể và 5 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 35; trong năm 2023, đã tham gia Cuộc thi viết bài chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức[6].

Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng, các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc trao đổi thông tin, chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; chú trọng xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc; tạo sự thống nhất trong phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

5. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương

Luôn chú trọng xây dựng thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc cụ thể hóa các chuyên đề về học tập, làm theo Bác.

Hằng năm Thị ủy đều đưa việc kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 25/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về về tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính Nhà nước.

Qua kiểm tra đã kịp thời đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhất là việc làm theo Bác trong công việc hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị. Việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) được nghiêm túc thực hiện có hiệu quả đã góp phần khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Công tác sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01

Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu trong thực hiện, trong đó chú trọng hơn về các mô hình ở cấp cơ sở.

Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức sơ kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào ngày 15/4/2021 đối với cấp thị xã[7]. Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; quán triệt, triển khai một số nội dung trọng tâm vào ngày 29/3/2022 cho toàn thể cán bộ chủ chốt, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội, thành viên Ban Chỉ đạo 35, lãnh đạo, chuyên viên các ban, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Thị ủy, Trung tâm Chính trị thị xã…

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nhìn chung, các cấp ủy đảng có cố gắng trong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai học tập phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị mình; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt là gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích yêu cầu, nhiệm vụ và những nội dung đề ra trong Chỉ thị 05, Kết luận 01, trong đó tiếp tục tổ chức học tập, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nội dung cơ bản và giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “học đi đôi với làm theo”, người đứng đầu trong mỗi cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ của mình phải cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ được giao trong từng tháng, quý, năm. Qua đó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, định hướng sự phát triển bền vững về văn hóa, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, hạn chế

Công tác tổ chức thực hiện, triển khai ở một số cơ quan, đơn vị có lúc vẫn còn chậm; vai trò gương mẫu, nêu gương của một số cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa được rõ nét.

Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tự giám sát trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện ở một số cấp ủy đảng cơ sở có lúc chưa được quan tâm đúng mức.

Việc làm theo Bác trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên; có lúc, có nơi còn hình thức; chưa cụ thể hóa phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

2.2. Nguyên nhân

Một số cấp ủy đảng, đơn vị chưa chú trọng trong lãnh đạo triển khai thực hiện Kết luận 01, Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm; còn lúng túng trong việc cụ thể hóa, nhất là trong đăng ký làm theo và trong xây dựng nhân tố điển hình.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

1. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là Chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII, Chuyên đề năm 2023 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” gắn với thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là quán triệt nghiêm túc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã thực hiện nghiêm quy chế làm việc; nghiên cứu xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phù hợp với địa phương, đơn vị. Phải lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những nội dung quan trọng trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm và thật sự xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện đồng bộ công tác thi đua khen thưởng của các ngành, các cấp.

3. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, đồng bộ việc đăng ký cam kết không tham nhũng, lãng phí, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” và cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cấp ủy, người đứng đầu, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tùy theo chức trách, vị trí, nhiệm vụ của mình mà xây dựng kế hoạch làm theo, lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong làm việc, đạo đức công vụ và phải được đưa vào kiểm điểm cuối năm của mỗi tổ chức, cá nhân; phát huy vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác, làm gương cho quần chúng noi theo.

4. Coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay từ cơ sở; trong đó, đặc biệt quan tâm các đối tượng là người lao động. Tăng cường tuyên truyền, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng thường xuyên, kịp thời để khuyến khích, động viên thi đua thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét và tích cực trong học tập và làm theo Bác, gắn với thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào do các cấp, các ngành phát động.

5. Chú trọng việc kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp trong tổ chức chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng triển khai, kết quả đạt được, tránh bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong toàn xã hội.[1] Công văn số 61-CV/BTGTU, ngày 25/11/2021 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về cấp phát tài liệu học tập Chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2021 và toàn khóa; Công văn số 69-CV/BTGTU, ngày 23/2/2022 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về đẩy mạnh triển khai chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

[2] Cụ thể, mô hình “Heo đất tiết kiệm”, “Hũ gạo tình thương” thu được 290.555.000 đồng, 1.461 kg gạo, đã trích 178.363.000 đồng và 1.461 kg gạo hỗ trợ 614 hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “Tiết kiệm xanh” thu được 230.720.000 đồng hỗ trợ 369 phụ nữ khởi nghiệp, tặng quà phụ nữ, trẻ em khó khăn.

Đã huy động được 2.252.500.000 đồng hỗ trợ 1.787 chị vay, mượn không lãi làm ăn phát triển kinh tế. Xây dựng, sửa chữa 6 MATT với số tiền 392.000.000 đồng, hỗ trợ 01 công trình vệ sinh trị giá 5.000.000 đồng. Đỡ đầu 68 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, 4 phụ nữ yếu thế với số tiền 279.200.000 đồng.

Tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ bị ảnh hưởng thiên tai với số tiền trị giá 1.504.330.000 đồng, trao 921 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với số tiền 388.300.000 đồng.

[3] Tập thể Hội LHPN phường Phú Bài, phường Thủy Dương, xã Thủy Phù trong công tác bảo vệ môi trường, mô hình Heo đất tiết kiệm, Tiết kiệm tự nguyện, hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

[4] Điển hình như anh Võ Dục (Thủy Tân) ngoài phát triển nghề nuôi cá anh Dục còn mở dịch vụ nông nghiệp bằng cách cho thuê 3 máy gặt lúa, phục vụ nhu cầu cho người dân ở địa phương. Chi hội cá Phường Thủy Phương với 36 thành viên đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo những vùng ruộng lúa và hoa màu kém hiệu quả chuyển sang nuôi cá nước ngọt mang lại lợi nhuận kinh tế cao.

[5] Cụ thể, đã có 1 đồng chí cán bộ Đoàn được trao giải thưởng “Lý Tự Trọng” của Trung ương Đoàn và 1 cán bộ Hội được trao giải thưởng “15 tháng 10” cấp Trung ương Hội năm 2021, 1 học sinh được Trung ương Đoàn tuyên dương giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Học sinh 3 tốt” năm 2023; Thị Đoàn được Tỉnh Đoàn tuyên dương danh hiệu “Làm theo lời Bác” các năm 2021 và 2023. Ngoài ra, Thị Đoàn cũng tiến hành tuyên dương 5 Danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” và 14 Danh hiệu “Tình nguyện tiêu biểu” cho các cá nhân xuất sắc.

[6] Ban Tuyên giáo Thị ủy đã có 02 bài viết dự thi cấp tỉnh (năm 2023).

[7] Tại Hội nghị đã khen thưởng 12 tập thể, 15 cá nhân và đề nghị Tỉnh khen 2 cá nhân.

/*** js CHAN TRANG ***/