Tài liệu học tập Nghị quyết Trung ương 8


Từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chuyên đề "Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII", tập trung vào 3 nội dung: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; và công tác cán bộ.

1. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới 

Tài văn bản

2. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHÁP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Tải văn bản

3. NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Tải văn bản

4. BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 KHÓA XI VỀ CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Tải văn bản

5. KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Tải văn bản

6. KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Tải văn bản

7. KẾ HOẠCH thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Tải văn bản

8. CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TÁM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Tải văn bản

9. Thông báo Về tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu,học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Tải văn bản

/*** js CHAN TRANG ***/