Một đô nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 11 năm 2023


         

1. Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (theo nội dung gửi kèm tại công văn số 127-CV/BTGTU, ngày 27/10/2028 của Ban Tuyên giáo Thị ủy).

2. Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại diễn ra gần đây của lãnh đạo Đảng, Nhà nước là:

- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, theo lời mời của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc - Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, tiếp, hội đàm với Chủ tịch Duma quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin thăm chính thức Việt Nam...

- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm Saudi Arabia và dự Hội nghị cấp cao lần thứ nhất giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC);

3. Tuyên truyền về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (từ 23/10 đến 20/11/2023 - diễn ra hai đợt). Tại Kỳ họp này Quốc hội dự kiến thảo luận, thông qua 9 dự án luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Quốc hội sẽ quyết định thông qua chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống chính trị; đồng thời tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

4. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp chuyên đề lần thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu - đây là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện mức độ tín nhiệm và sự ghi nhận, đánh giá công tâm, khách quan về những nỗ lực, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay (nội dungthông tin kèm theo).

5. Tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (đề cương tuyên truyền kèm theo)

6. Tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững (đề cương tuyên truyền kèm theo)

7. Tuyên truyền văn bản mới:

- Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Tải văn bản tại đây

- Nghị định 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ “Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; Tải văn bản tại đây

- Kết luận 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Tải văn bản tại đây

- Quy định 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Tải văn bản tại đây

- Quy định 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”; Tải văn bản tại đây

- Chỉ thị 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về “Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới”. Tải văn bản tại đây

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân Tải văn bản tại đây

8. Tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (đề cương tuyên truyền kèm theo).

9. Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trong tháng 11/2023:

- Kỷ niệm 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023): sự kiện có ý nghĩa trọng đại, mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Khẳng định con đường mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta đã lựa chọn theo ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế của lịch sử.

- Các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam” năm 2023 (09/11/2023);

- Các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 (từ 17/10- 18/11/2023);

- Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất (18/11/1930 - 18/11/2023) và không khí tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân ở các khu, cụm dân cư;

- Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023);

/*** js CHAN TRANG ***/