TÀI LIỆU Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2023

      

     1. Văn bản Trung ương

- Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới TẢI VĂN BẢN

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;  TẢI VĂN BẢN

2. Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

- Chương trình hành động 41-CTr/TU ngày 05/6/2023 về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” TẢI VĂN BẢN

- Chỉ thị 42-CT/TU ngày 08/8/2023 về “Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025” TẢI VĂN BẢN

- Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 22/9/2023 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới;  TẢI VĂN BẢN

- Chỉ số số 44-CT/TU ngày 22/9/2023 về tăng cường công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn mới; TẢI VĂN BẢN

- Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 22/9/2023 về biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế, tập IV (2000 - 2025)   TẢI VĂN BẢN

/*** js CHAN TRANG ***/