Một số văn bản, tài liệu kèm theo CV số 122 về công tác tuyên truyền tháng 8/2023

TẢI HOẶC XEM TỆP TẠI ĐÂY- Kết luận 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới;

- Kết luận 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam;

- Quy định 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng;

- Quy định 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ;

- Kết luận 1065-KL/TU, ngày 12/7/2023 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;

- Hướng dẫn 103-HD/BTGTU ngày 20/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

- Các nội dung về cuộc thi:

+ Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II; 

+ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Vùng 3 Hải quân.

/*** js CHAN TRANG ***/