TÀI LIỆU TẬP HUẤN XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2022

 


Xem trực tiếp trên điện thoại-máy tính:


Liên kết tài tài liệu tập huấn: Tải tất cả tài liệu: Tải tại đây


1. Tổ chức cơ sở Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng ==== tải xuống


2. Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng ==== tải xuống


3. Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng ==== tải xuống


4. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở Đảng ==== tải xuống


5. Nhiệm vụ của Chi ủy, bí thư Chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ ==== tải xuống


6. Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở ==== tải xuống


7. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Quy định thi hành Điều lệ đảng” ==== tải xuống


8. Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương “Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng” ==== tải xuống


9. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên” ==== tải xuống


10. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định về thể thức và kỹ thuật văn bản của Đảng ==== tải xuống


11. Hướng dẫn 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng do Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành. ==== tải xuống


12. Phụ lục ==== tải xuống


BÌA TÀI LIỆU tải xuống/*** js CHAN TRANG ***/