Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2024


          

          1. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 29/6/2024 (2 đợt). Tải infographic tuyên truyền 

2. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2024 của đất nước, của tỉnh, thị xã.

3. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến diễn ra trong tháng 8/2024.

4. Tuyên truyền, hưởng ứng Giải Búa liềm vàng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

5. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong tháng 6/2024

6. Tiếp tục tuyên truyền phòng, tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, nhất là tai nạn đuối nước trong mùa hè.

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyên truyền và định hướng chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Công văn số 548-CV/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy.

8. Một số ngày lễ, kỷ niệm diễn ra trong thời gian tới:

8.1. Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

8.2. Một số ngày lễ, kỷ niệm

- Ngày Bảo hiểm xã hội Việt Nam (01/7);

- Ngày Dân số thế giới (11/7);

- Ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7)...;

- 70 năm Ngày ký kết Hiệp định Geneve (20/7/1954-20/7/2024) về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (có đề cương kèm theo công văn số 145-CV/BTGTU ngày 02/5/2024 của Ban Tuyên giáo Thị ủy); Tải đề cương

- 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024);

- 29 năm Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 - 28/7/2024);

- 94 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2024);

9. Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản mới ban hành [tải xuống tại link đính kèm]

- Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới;

- Kết luận số 81-KL/TW ngày 04/6/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Quy định 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

- Quy định 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng;

- Quyết định 164-QĐ/TW, ngày 06/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý;

- Quyết định 165-QĐ/TW, ngày 06/6/2024 của Bộ Chính trị ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;

- Quyết định 1741-QĐ/TU, ngày 25/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên phần mềm Sổ tay Chi bộ điện tử;

- Hướng dẫn 139-HD/BTGTU, ngày 27/6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/04/2024 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản”;  

/*** js CHAN TRANG ***/