Công văn về việc tăng cường công tác tuyên truyền và định hướng chính trị tư tưởng trong thời gian tới của Ban Thường vụ Thị ủy

Công văn số 548-CV/TU ngày 10/6/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy tăng cường công tác tuyên truyền và định hướng chính trị tư tưởng trong thời gian tới.

Tải văn bản tại đây

Thời gian qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có công tác thông tin thời sự, định hướng chính trị tư tưởng được các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy, cấp ủy quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện khá kịp thời, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa thực sự chú trọng đến công tác này. Việc chỉ đạo đưa thông tin tích cực lên mạng xã hội cũng như tuyên truyền rộng rãi đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chưa được thường xuyên; nhất là việc định hướng công tác chính trị tư tưởng; đặc biệt là những vấn đề “nhạy cảm”, “nóng” mà công chúng quan tâm… sự nhận thức trong xã hội thiếu thống nhất, nhiều dư luận tiêu cực, trái chiều. Một số cán bộ, đảng viên chưa phát huy trách nhiệm trong việc tham gia đấu tranh, phản biện, thể hiện rõ chính kiến, kịp thời phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử xấu.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Thường vụ Thị ủy yêu cầu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Định kỳ hàng tháng và khi có các sự kiện nổi bật liên quan đến tư tưởng chính trị phải tổ chức định hướng thông tin dư luận thông qua hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên Thị ủy, tuyên truyền viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp thị xã và cơ sở, Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai kế hoạch định hướng công tác tư tưởng chính trị ở địa phương, đơn vị mình. Phải duy trì hoạt động này thường xuyên; hàng quý phải tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ, đảng viên để phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin chính thống, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng và toàn xã hội.

2. Về nội dung tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng, cần khai thác, chọn lọc những vấn đề cơ bản qua tiếp thu tại các hội nghị trực tuyến, trực tiếp do cấp trên tổ chức và qua các nguồn tài liệu chính thống, từ Trang Tài liệu do Ban Tuyên giáo Thị ủy xây dựng (www.tàiliệuhtnc.net.vn) và trên các trang mạng xã hội chính thống của Đảng, Nhà nước.

3. Chú trọng chỉ đạo chặt chẽ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là việc đảm bảo nội dung sinh hoạt theo quy định của Đảng, phải dành thời gian định hướng công tác tư tưởng chính trị trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo tính chất thời sự, trọng tâm, có dư luận xã hội.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân trước các sự kiện lớn, những vấn đề phức tạp, “nhạy cảm”, “nóng” mà công chúng quan tâm; chủ động theo dõi địa bàn, nắm bắt dư luận xã hội thông qua đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc trên mạng xã hội; kịp thời định hướng dư luận tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nếu có gì khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) biết, xử lý./.


/*** js CHAN TRANG ***/