Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 4/2024

           


          1. Tuyên truyền về Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại 1 theo Nghị quyết 31/NQ-HĐND, ngày 13/3/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Tuyên truyền hưởng ứng, tham gia các Cuộc thi:

- Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I, năm 2024. (Xem cụ thể tại đây)

- Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề Tự hào một dải biên cương lần thứ III. (xem thể lệ tại đây)

- Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Thái Nguyên - Thái Nguyên học tập và làm theo Bác”. (xem nội dung cuộc thi tại đây)

3. Tuyên truyền và triển khai tham gia Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet tại địa chỉ https://lyluanchinhtri.dcs.vn/; đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên là công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã đăng ký tài khoản tham gia; đồng thời vận động đảng viên ở các khu vực khác (dân cư, trường học, các công ty, xí nghiệp…) tích cực đăng ký tham gia.

4. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai tốt đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung các bài viết của Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

- Tác phẩmTự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước ViệtNam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”

- Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

5. Tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống bệnh dại trên động vật theo Chỉ thị 04/CT-UBND, ngày 08/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Tuyên truyền về đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp cơ sở tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2024 – 2029.

7. Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước: Tiếp tục tuyên truyền kết quả chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tại Australia và New Zealand; đặc biệt việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện (Australia là đối tác chiến lược toàn diện thứ 7 của nước ta).

8. Tuyên truyền kỷ niệm một số sự kiện diễn ra trong tháng 04/2023:

- 94 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế (tháng 4/1930)

- Ngày sức khỏe thế giới (07/4)...;

- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch, nhằm ngày 18/4/2024);

- Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4);

- 154 năm Ngày sinh V.I. Lenin (22/4/1870 - 22/4/2024);

- 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024);

- 138 năm Ngày quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2024) và các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2024;

- 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/5/1904 - 01/5/2024) Tải đề cương tại đây

-  70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

9. Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản mới ban hành:

- Chỉ thị 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới”;

- Nghị định 29/NĐ-CP, ngày 06/3/2024 của Chính phủ “Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước”;

- Chương trình 75-CTr/TU, ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”;

- Kế hoạch 175-KH/TU, ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán”;

- Kế hoạch 176-KH/TU, ngày 08/3/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”;

- Kế hoạch 178-KH/TU, ngày 11/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

/*** js CHAN TRANG ***/